Här ligger aktuella ICC-profiler samt våra rekommenderade inställningar för framställning av tryckfärdig PDF-fil.

 

Frågor?

Hör av dig till Erik Tibell 070-826 92 32. erik.tibell@ruter.se

FTP-adress:

Gratis FTP-Program:

Checklista före tryck

Checklista före tryck

Grafisk ordlista

Ordlista – för dig som arbetar med grafisk produktion och marknadsföring

A4-serien Standardformat för papper, anges i bredd x höjd.
De olika varianterna är
AO 841 x 1189 mm
A1 594 x 841 mm
A2 420 x 594 mm
A3 297 x 420 mm
A4 210 x 297 mm
A5 148 x 210 mm
A6 105 x 148 mm
A7 74 x 105 mm
A8 52 x 74 mm
A9 37 x 52 mm
A10 26 x 37 mm
Acrobat Reader Program som behövs för att kunna läsa PDF-filer (se vidare PDF) Kan hämtas hem kostnadsfritt från Adobe Acrobats hemsida.www.adobe.com
Adresserad direktreklam Ex: Brev/information/reklam som är personifierat med ett namn och adress. Ofta förekommande från banker, försäkringsbolag eller bokklubbar till konsumenter. Men även business to business, dvs till arbetsplatser.
Action Marketing Kampanjstyrd mediaform som befinner sig nära kunden och köpögonblicket.
Det kan vara alla former av reklam/information i butik. Exempelvis, kundvagnsreklam, kundradio, hyllvippor, receptkort etc. I praktiken allt som påverkar impuls och påverkar/utlöser köp.
ALG 02 Allmänna leveransvillkor för Grafiska presentationer, standardavtal.
Anfang Extra stor bokstav i början av stycke eller text.
Antikva Teckensnittsfamilj med klackar, även kallade seriffer.
Arkoffset En tryckmetod för att trycka ark, lämplig vid mindre volymer. Motsatsen är rulloffsett.
Arkpress Tryckpress konstruerad för att trycka lösa ark
Avdrag Enstaka tryck för korrekturläsning eller bedömning.
Action-device Aktivitetsutlösare. Hjälpmedel och tekniker, t ex svarskort eller 020-nummer, för att initiera önskad respons i en mailing.
Add-ons Tilläggsprodukt/tjänst som konsument utan extra kostnad åtnjuter genom att vara kund hos ett företag.
Adressbroking Förmedling av adresser, bilagor och medskick.
AIDAS Populär formel att ha i åtanke vid utformning av DR-enhet. Bokstäverna står för Uppmärksamhet (Attention), Intresse (Intrest), Önskan (Desire), Handling (Action) och tillfredsställelse (Satisfaction).
Aktiv kund En kund, vars senaste köp gjordes inom 12 månader.
Ambassador Ambassadör, d v s kund som står högst på en säljares lojalitetstrappa. Denna kund är så pass nöjd med säljarens produkter att han gärna berättar för andra hur bra de är.
Bestruket papper Papper med ytskikt för att förbättra slitstarkheten och tryckbarhet.
Bigning Förberedelse eller anvisning för vikning eller falsning.
Bildupplösning Informationstätheten i en digital bild, mäts i dpi (dots per inch), punkter per tum.
Bindning När flera tryckta ark ska sättas ihop till en trycksak.
Broschyr Ett antal vikta blad lagda tillsammans och sammanhäftade.
Bulk Tjockleken eller volymen på pappret. Beräknas genom att dela tjockleken med ytvikten.
Bulk Kan även vara huvudupplagan  i en kampanj. Dvs den del av upplagan i en kampanj som inte är kontroll  eller tester 
BASUN SCB:s företagsregister över samtliga företag i Sverige
Bilaga Se Free-rider
Bind-in Card Kupongannons med separat kupong som trycks på avvikande papperskvalitet och binds in i tidningen eller häftas fast på annat sätt.
Bipack Försändelse som skickas tillsammans med beställda varor. Behöver ej vara reklam.
Bounce-back Erbjudande som bifogas leverans av tidigare beställd vara.
Break-even Skärningspunkt där kostnader möter intäkter för en aktivitet.
Broker Specialist som förmedlar adresser, bilagor, medskick och andra fulfilmenttjänster.
Bulk Den största och säkraste testdelen i en kampanj.
Business-to-business Näringsidkare som marknadsför sig mot annan näringsidkare.
Call center Ett callcenter kan antingen vara en funktion inom ett företag eller en hel företagsidé. Målet är att integrera människor och avancerad teknikför att kunna hantera en mängd inkommande och/eller utgående samtal på  ett effektivt sätt. Exempel på inkommande samtal är ordermottagning, kampanjrespons, kundtjänst och support. Exempel på utgående samtal är besöksbokning, försäljning, marknadsundersökning och kundnöjdhetsmätning. Ett call center är begränsat såtillvida att de endast kan ta mot samtal via telefon.
Contact center Ett contact center är en förfinad och utvecklad form av call center som också är kanaloberoende, dvs man klarar av att hantera samtliga typer av kommunikationskanaler i samma center. Ex telefon, fax, e-mail, SMS, wap, co-browsing.
CRM (Customer Relationship Management) Konsten att förstå sina uppdragsgivares kunder och med den förståelsen utveckla strategier och interaktiva lösningar för att fördjupa eller skapa nya relationer. CRM är ett vitt begrepp och omfattar även i systemlösningar, dvs exklusiva kunddatabaser i vilka värdefull information om kunderna kan samlas och utnyttjas i marknadsföringen. När företag väl implementerat dessa databaser måste man veta hur man ska utnyttja informationen för att kommunicera med sin målgrupp. Målet är att genom dessa aktiviteter som sker utefter informationen i databasen, komma närmare sina kunder, locka till köp samt underhålla och behålla befintliga kunder.
Call Guide / Call script Se Manus.
Cleaning Uppdatering av adressregister. Registrerade uppgifter utsätts för någon form av kontroll varvid felaktiga uppgifter korrigeras och inaktuella tas bort.
Compiled List Namn och adresser från olika källor som samkörs för att identifiera grupper av individer med gemensamma nämnare.
Continuity (även kallat tillsvidare prenumeration) Postorderprodukt som levereras i abonnemangsform men betalas i efterskott. Leveranserna fortlöper tills kunder avbryter abonnemanget.
Conversion Rate Det antal prospects man genom åtgärder förmår konvertera till kunder.
Coop Mailing En mailing som innehåller två eller flera erbjudanden från icke konkurrerande företag. Mailingkostnaden fördelas mellan deltagande företag.
CPM Cost Per Mailing, Kostnad per utskick.
CPI Cost Per Inquiry. Total kostnad för en mailing eller annons fördelad på antalet erhållna intresseförfrågningar.
CPL Cost Per Lead. Kostnaden för att skaffa ett kundämne.
CPO Cost Per Order. Total mailingkostnad fördelad på antalet erhållna order.
Cross selling Korsvis försäljning, dvs kompletterande produkter till befintlig målgrupp. Köpare av produkt A erbjuds även att köpa produkt B och vice versa.
C-serien Standardformat för kuvert, Finns i varianterna:
CO 917 x 1297 mm
C1 648 x 917 mm
C2 458 x 648 mm
C3 324 x 458 mm
C4 229 x 324 mm
C5 162 x 229 mm
C6 114 x 162 mm
C7 81 x 114 mm
C8 57 x 81 mm
Carrier “Bäraren” av informationen som önskas kommuniceras.
CMYK Den grafiska industrins beteckning på färgskalan. Bokstäverna står för Cyan (blå), Magenta (röd), Yellow (gul) och Key color (svart)
CTP Computer to Plate (dator till plåt), en nyare tryckteknik där mellansteget med film vid plåtframställning förbigås. Istället sänds digital information.
Cyan Blå färg som ingår i Europaskalan.
Direktmarknadsföring (DM) Riktade och mätbara samt relationsskapande marknadsföringsaktiviteter. DM-aktiviteter talar till individen i syfte att komma närmare en reaktion (köp eller intresse). Exempel på DM är: Direktreklam (DR), Relationsmarknadsföring, Telemarketing, Seminarier, Event Marketing med mera.
Direktreklam (DR) Är ett av de mest använda marknadsföringssätten inom DM (se ovan). Man skiljer på adresserad och oadresserad direktreklam (DR).   DR är en utmärkt kanal mot både konsument såväl som business to business.
Deck ( eller card deck ) Kortlek, dvs cop mailing där deltagande företag har var sitt kort där budskap presenteras och dessutom fungerar som svarskort.
Decoy Kontrollnamn, speciellt inlagt i register i syfte att avslöja otillåten användning av register.
Demografisk variabel En målgrupps sammansättning, geografiska läge och utveckling.
Dialog DM kallas ofta dialogmetod eftersom kommunikationen syftar till att åstadkomma någon form av mätbar reaktion hos mottagaren.
Direct Mail Direktreklam som förmedlar budskap mellan sändare och mottagare. All DR behöver inte vara DM, dvs förenad med svarsmöjlighet.
Direct Mail-piece DR-enhet
Direct Marketing Direktmarknadsföring
Direct Response Reklam som via post, telefon, TV eller andra media är avsedd att utlösa omedelbar matbar aktivitet/handling.
Donor List Adresslista med personnamn som givit ett eller flera bidrag till välgörande ändamål.
Drop Off Antalet kunder som hoppar av en serie eller klubb. Jfr Attrition.
Dry Test Testlansering utan att den försålda produkten finns.
Dual Splits En kundgrupp som med hjälp av en ny variabel kan indelas i två mindre grupper.
Dummy Provisorisk imitation av färdig trycksak/mailing i rätt format med rätt papper och omfång.
Dekorfärg Färdigblandad tryckfärg i speciella kulörer. Ofta komplement till svart.
Digitaltryck Tryckmetod som sker helt digitalt, informationen trycks direkt från datorn.
Dpi Dots per inch, anger utskriftsupplösningen på bland annat skrivare. Ju högre Dpi, ju klarare bild och fler färger.
Dummy Prov som visar den tilltänkta trycksakens form, papperskvalitet och omfång.
Duplexbild Bild i tvåfärgstryck, ofta svart och en dekorfärg. Finns även Triplex (svart och två dekorfärger) samt Quadroplex (svart och tre dekorfärger)
Event Marketing Event Marketing är marknadsföring via händelser och evenemang där marknadsföring ses som centralt och händelserna eller evenemangen betraktas som marknadsföringsredskap. Events är målgruppsfokuserat och står för hög kontaktintensitet.
Erbjudande Presentation eller utbjudande av vara eller tjänst.
Europaskalan En skala bestående av fyra standardiserade färger: gult, cyan, magenta och svart. Denna kombination av färger kallas gemensamt för Europaskalan och används som regel vid processtryck.
Expiration Prenumeration som ej förnyas eller kreditkort som upphör att gälla.
Eye-catcher Något i annons eller trycksak som attraherar ögat. Kan vara bild, splash eller annat i avvikande färg, form som står “ut”.
Efterbehandling Arbetet med trycksaken tills den är helt färdig. Exempel är arkning, inplastning, falsning och bindning. Kan även vara den behandling av pappret som bestämmer dess egenskaper.
EPS Encapsulated Postscript, ett vanligt förekommande filformat för digitala bilder.
Feedback Återkoppling, t ex mottagarens reaktion på en reklamåtgärd. Kan vara mätbar eller av känslomässig natur.
Freerider Oadresserad reklamenhet som bifogas löst i t ex en tidning, postorderkatalog eller ett bokpaket
Fripassagerare Freerider som följer med en mailing.
Fulfilment Den serie åtgärder som följer efter en direktreklamaktivitet eller annan säljåtgärd som resulterat i order eller svar.
Fund Raising Verksamhet som syftar till att förmå människor att skänka pengar till välgörande ändamål.
Fyra P Kotlers fyra P, dvs konkurrensmedel såsom produkt, pris, plats och påverkan.
Förnyelse Se Renewal.
Falsning Metod för att vika trycksaker.
Flyer Liten broschyr eller tilläggsinformation, se även fripassagerare. Kan ha två betydelser:
1) Se Free-rider
2) Se Lift Letter
Film Fotografiska filmer som används för att göra trycksaker.
Folder En typ av trycksak som består av ett ark som har vikts ett antal gånger.
Font Teckensnittsuppsättning av en viss typ.
FTP File Transfer Protocol, filöverföring på Internet.
Format Storlek eller rymd på en trycksak.
Fripassagerare Trycksak eller övrig bilaga som följer med i ett utskick eller förpackning.
Frilägga Framhäva ett objekt genom att ta bort bakgrunden. Kan även kallas vinjettera.
Fot Nedre delen på en sida eller trycksak.
Fyrfärgsseparation Färger måste delas/anpassas innan de trycks, därför delas de in i de fyra olika färgerna CMYK.
Fönsterkuvert Kuvert med genomskinligt fönster för adress.
Gimmick Hjälpmedel, ofta tredimensionellt, som skall öka uppmärksamhetsvärdet hos det tryckta reklambudskapet i en mailing.
Gemener Små bokstäver
Grotesk Jämntjock teckenstil, utan klackar
G-serien Standardformat för papper som bygger på samma principer som A4-serien.
Glättning / Glättat Behandling av papper som ger en glansig yta. Ger högre bildkvalitet.
GIF Vanligt förekommande format på bilder, främst på Internet.
HRM (Human Resource Management) Frågor som rör personal/medarbetare och företaget. Det handlar om hur man motiverar folk att integrera företagets långsiktiga mål med sina egna personliga. De tyngsta framtidsfrågorna är därför organisationsutveckling, knowledge management och utveckling av teamarbete.
Hidden Offer Förslutet erbjudande inne i en mailing. Öppnas t ex med perforerad rivstam, utstansad lucka eller genom gnuggning. Intresse- och responshöjande.
Holding Effort Åtgärd för att behålla en kund längre, t ex extra premie efter fem köp.
House List Företagets egna adressregister (kunder och prospects).
Halvtonsbild En bild som innehåller olika toner av grått.
Heloriginal Original färdigt att använda som det är.
Huvud Översta delen av en sida eller trycksak.
Högupplöst bild Bild med tillräckligt hög upplösning för det valda trycket. Tex. 300 dpi för färgbilder, 600 dpi för streckbilder.
Integrerad marknadsföring Integrerad marknadsföring innebär att samtliga marknadsföringsaktiviteter samordnas mot samma mål. Denna form av marknadsföring är förutsättning för att alla skall säga samma sak, arbeta kostnadseffektivt och skapa maximala industriella fördelar.
Inbound TM Ingående samtal, dvs säljaren blir uppringd av kunden.
Individualisering Individuell utformad masskommunikation med hjälp av datorstödd utskriftsteknik.
Inquiry Förfrågan om mer information om en produkt eller tjänst.
Insert Se Free-rider
Integrade Route Kombinationskampanj. Målgrupper bearbetas från olika håll samtidigt.
Kampanjen består av ett antal samverkande delkampanjer i olika media.
Interaktiv kommunikation Tvåvägskommunikation. Dialog där både sändaren och mottagare är aktiva.
Interaktivitet Växelspel, samspel
Intyg Se Testimonial
ICC-profil En standard för att beskriva kulöregenskaper på exempelvis skrivare, scanner, skärmar. Skapad av ICC, International Color Consortium
Indrag Avstånd från vänstermarginal och första bokstaven på ett stycke.
Ingress Inledning till artikel
Inlaga Innehållet innanför pärmarna i exempelvis broschyr eller tidning.
Intag Inställningar och förberedelser som görs i en tryckpress innan trycket blir godkänt.
Inplastning När broschyr eller liknande information är omgiven av ett plastat omslag.
ISDN Integrated System Digital Network. Kommunikation via data med högre hastighet än modem.
JPEG Komprimerad grafikfil, även kallat jpg. Samma i alla datorplattformer.
Johnson Box En intresseväckande ruta före brevtexten i ett säljbrev, efter upphovsmannen Johnson.
I rutan sammanfattas de viktigaste argumenten punktvis.
Junk File Slutstation för alltför många DR-enheter – papperskorgen.
Junk Mail ( samma som SPAM för email ) Irrelevant direktreklam som hamnar i papperskorgen. Avsändaren har misslyckats i sin målgruppsanalys.
Kundvårds- och lojalitetsprogram Att aktivt vårda sina kunder efter deras värde som kunder och behov av stöd / support. Kunden ska känna sig uppskattad och viktig. Bra kundvård hanterar också de bästa kunderna bättre
Kanaler Här åsyftas marknadsföringskanaler, dvs olika marknadsföringsvägar/aktiviteter.
Kundnytta Värdet för kunden, ett sätt att mäta vilken nytta en aktivitet eller åtgärd alternativt produkt eller tjänst har i förhållande till sin kostnad.
Kommunikatör Person i telemarketingorganisation som genomför samtal.
Kontroll Testat resultat som används som jämförelsevärde vid test.
Konverteringsgrad Se Conversion Rate. Andelen prospects som konverteras till kunder.
Kund Person som har köpt något under den senaste tidsperioden, vanligtvis 12 månader.
Kupong Del av annons eller mailing som avsändaren förväntar sig att mottagaren skall fylla i och posta. En uppmaning till direkt handlande/respons.
Kupongklippare Person som konsekvent skickar in alla kuponger för att rekvirera gratis material. Oftast har vederbörande inget eller ringa intresse att bli kund hos företaget. Jfr Väskryckare.
Kapitäler Versaler som höjdmässigt är lika stora som gemener.
Kartong Versaler som höjdmässigt är lika stora som gemener.
Klaff Förslutningsflik på kuvert
Kopia Dubblett
Korrektur Text som ska granskas med avsikt att upptäcka fel eller misstag.
Kursiv Text som lutar, oftast åt höger
Kuvertering Teknik för att placera det tryckta innehållet i tillhörande kuvert.
Kägel Radavstånd
Label Papperslapp, vanligtvis självhäftande som bär namn och adress på mottagaren av mailingen.
Landscape Laserprinting längs A4-arkets långsida.
Laserprinting Datorstödd utskriftsteknik som möjliggör individualisering av budskapet.
Leads Prospects, dvs kundämne som givit ifrån sig någon form av intressesignal.
Lettershop Specialföretag som handhar den mekaniska delen i produktionen av en DR- enhet, dvs adressering, kuvertering, postal hantering etc. Vissa företag erbjuder även adressbroking och databastjänster.
Lifetime Value Totalomsättning för en kund under sin tid som kund.
Lift Letter Extra brev i mailing som lyfter (höjer) resultatet. Vänder sig främst till dem som bestämt sig för att svara “Nej tack”. Innehåller ofta ytterligare ett oemotståndligt erbjudande som skall förmå vederbörande att trots allt svar “Ja tack”.
List Broker Se Broker.
List building Åtgärder för att bygga upp ett eget adressregister.
List Maintenance Alla manuella, mekaniska och elektroniska metoder som används för att behålla ett adressregistert aktuellt.
Lackering Ytbehandling av papper efter tryck.
Laminering Beläggning av ett plastbaserat ytskikt, finns i både blankt och matt utförande.
Layout Placeringen av text och bilder i alla former av publikation.
Limbindning Teknik för att binda in tjockare trycksaker som tex. böcker. Arken ruggas och limmas i ryggen.
Logotype Företagsnamn skrivet med valt teckensnitt, färg eller symbol.
Lojalitetskort Kundkort med förmåner och erbjudanden. Oftast gjorda i plast eller papper i standardformat.
Lågupplöst bild Exempel på låg upplösning är 72 ppi. En lågupplöst bild kräver mindre lagringsutrymme än en med högre upplösning.
Media Mix En sammansättning av flera olika marknadsföringsaktiviteter.
Masskommunikation Marknadsföringsaktiviteter som riktar sig och kommunicerar ett budskap med en marknad. Inte en enskild individ. Ex: utomhusreklam, TV-reklam, annonsering, Radioreklam etc
Mailing Adresserad DR-enhet, kuverterad eller plastad som oftast innehåller brev, folder, lift-letter, svarskort och svarskuvert.
Mailing-order Distributionsätt. Varor beställs och levereras per post.
Manus Den text som en telekommunikatör skall förmedla under ett samtal.
Marknadsdatabas Datalagrad informationskälla som kan användas i marknadsföringen, t ex som underlag för säljare och för individualisering av reklambudskap.
Marknadsföringsregister Personregister upprättat för DM-ändamål.
Marknadspotential Marknadens maximala storlek.
Marknadspotential Åtgärd som vidtas för att eliminera dubbletter då två eller flera register används. Sker med hjälp av olika typer av program/mjukvaror som är specialiserade på detta.
Matchnyckel Kod som framställs för att hitta identiska individer (dubletter) inom ett eller vid samkörning av flera register. Kod byggs upp av t ex postnummer, delar av namn eller adresser.
Merge Purge Korskörning av adressregister med dubbletteliminering.
MOSAIK Datorbaserat urvalssystem för adresserad DR, utarbetad i samarbete med SDR (Svensk Direktreklam) och SCB. Mosaik bygger på socioekonomisk information över SDR:s ca 10 000 utdelardistrikt omfattar 250-400 hushåll.
Magenta Den röda färgen i Europaskalan.
Mailers Två betydelser:
1. Direktmarknadsföringsutskick i någon form
2. En mailer, eller selfmailier är en kampanjenhet som är sitt eget omslag , dvs det stoppas ej i en separat förpackning typ kuvert, kartong eller inplastning.
Minuskel Annan beteckning för gemen.
Moiré Visst vinkelmönster mellan två raster. Kan bidra till problem vid ytterligare användning av original.
Negative Option Ett uteblivet “Nej tack” från kunden tolkas som ett “Ja tack” av säljaren. Vanligt vid postordersystem där en vara erbjuds periodvis och kunden får möjlighet att avbeställa före leverans.
900-nummer 020-numrets motsvarighet i USA.
071-nummer Ett riktnummer där samtalets betalas av uppringande part till en kostnad som överstiger den normala taxan.
020-nummer Ett riktnummer där samtalet betalas av samtalsmottagaren, även kollad toll-free, 900 och numéro vert i andra länder.
Numéro vert 020-nummerts motsvarighet i Frankrike.
NCS Natural Color System, ett färgsystem utvecklat i Skandinavien som beskriver/betecknar färger såsom människor ser och uppfattar dem.
Noppor Små partiklar på pappersytan som vid tryckning kan förorsaka små vita prickar i trycket.
Oadresserad direktreklam Ex: Brev/information/reklam som ej är ställt någon speciell person.
Allmänna utskick till hushåll såsom t ex Konsum, Vivo etc.
Offer Erbjudande.
One shot Postorderförsäljning av produkt som ej är av seriekaraktär.
Order Card Svarskort. Enhet i mailing som initierar order eller förfrågan per post. Postas vanligen portofritt (mottagaren betalar).
Order Form Beställningsblankett som är specialdesignad för att underlätta beställning per post. Postas i ett svarskuvert eller skickas via telefax.
Outbound TM Proactive Telemarketing. Utgående samtal, dvs säljaren ringer upp kunden.
Overkill Overselling, dvs man tar i fler säljarargument än kunder behöver och riskerar att affären uteblir.
Oblat Liten, ofta självhäftande etikett som används för att tex. försluta kuvert eller fästa svarskort.
Offsettryck Tryck med hjälp av plan plåt, försedd med text och illustrationer. Tryckplåten överför trycket till en cylinder, som i sin tur pressar det över på papper.
Omfång Antalet sidor i en trycksak.
OCR-läsning Optical Character Recognition, optisk läsning av tryckta eller skrivna tecken.
One-to-one marketing Individuellt anpassad marknadsföring
Opacitet Mått på en trycksaks genomskinlighet. Ju högre opacitet, desto ogenomskinligare är pappret.
Original Ursprunglig version.
Outline Ett tecken som enbart består av konturlinjer.
Permission marketing Marknadsföring och reklam via Internet som enbart sker med individens medgivande. Sker oftast via e-post.
Packet Insert Tryckt reklambudskap som bifogas en produktleverans. Kan vara ett erbjudande från levererade företag eller främmande företag.
Passiv kund Kund, vars senaste köp ligger längre tillbaka än 12 månader.
Personalisering Personlig adresserad reklamenhet – ej att förväxla med individualisering.
Personregister Förteckning eller register över personuppgifter som förs med hjälp av automatisk databehandling.
Personuppgift Information som avser enskild person.
Piggy-back Erbjudande som får lift (Free-ride) med annan reklamförsändelse.
Plock & Pack Tjänst för att plocka ihop och packa alla enheter som ingår i en försändelse.
PMS Pantone Matching System. Ett referenssystem som används inom den grafiska branschen för angivande av färgnyanser.
Polybag Plastomslag som ersätter kuvert. Från engelska polyethylene.
Pop-up Pappersfalsning som ger överraskningseffekt då en folder öppnas. Budskapet “hoppar fram” mot läsaren.
POSTIAD Frivilligt konsumentregister med drygt 1 miljon svenskar och deras olika intresseområde.
Potentiell kund Möjlig kund, dvs både prospect och suspect.
Predictive Dialer En dator som är programmerad för att ringa telefonnummer vid ett visst tidsintervall, baserat på genomsnittlig tid för ett samtal i syfte att minska spilltid mellan samtalen.
Pre letter Se Teaser.
Premie Vara som erbjuds köpare ofta utan extra kostnad i samband med ett förstagångsköp. Enligt marknadsföringslagen skall premien ha logiskt samband med huvudprodukten och värdet anges.
Premiumflyer Extra trycksak i en försändelse som presenterar snabbhetspremien.
Premium Hunter Person som konsekvent utnyttjar premieerbjudanden. Se Väskryckare.
Promotionplan Sammanfattande beskrivning av en kampanj, t ex adresseringsplan, ingående trycksaker och kuverteringsplan. Upprättas för att bättre styra en kampanj, spara tid och lätt kommunicera ideér från ansvariga till övriga berörda.
Promotionregister Marknadsföringsregister över kunder för styrning av reklaminsatser.
Prospect Marknadsföringsregister över kunder för styrning av reklaminsatser.
Prospecting Åtgärd som syftar till att skaffa kundämne, alltså ej försäljning direkt. Prospektering.
Psychographic Karakteristisk som används för att beskriva livsstil, attityd eller beteende hos kund eller prospect.
Publisher ´s Letter Ett andra brev i en mailing som används för att betona speciellt viktiga argument.
Purge Process som syftar till eliminera dubbletter och oönskade adresser i ett register.
Pyramiding Metod för att testa adressregister. Till en början mailas ett mindre antal adresser för att efter positiva indikationer fortsätta med allt större kvantiteter tills alla adresser blivit mailade
Pagina/Paginering Sidnumrering i ordningsföljd.
Papp Kartong över 350g/m2.
Pappersbana Vägen pappret går genom tryckpressen.
Pappersformat Se ex. A-serien.
Papperssorter Olika typer av papperssorter kan vara inom områdena gramvikt, storlek, yta etc.
Passning När alla färger ligger i rätt förhållande till varandra.
PDF Portable Dokument Format. Ett format som är plattformsoberoende.
Perforering Bearbetning som gör det enklare att riva av en del av en trycksak
Pixel Bildelement i en dator. Antal pixlar per tum anger bildens eller skärmens upplösning.
Plastkort Kund- eller lojalitetskort som kan vara präglat, ha magnetremsa etc.
Plåtar Plåtar kan vara avsedda för positiv eller negativ film. Offsetplåtar är vanligtvis av aluminium.
PMS Pantone Matching System. Färgblandningssystem för att ange dekorfärger, som består av nio olika färger.
Print on Demand / POD Helt digital framställningsmetod som möjliggör smidiga ändringar, små volymer och minskade ledtider. Traditionell lagring är ej heller nödvändig.
PostScript Sidbeskrivningsprogram inom Adobe som är standard för grafiska utskrifter.
Prepress Namn på den del av ett tryckeri som sköter färgseparationer, filmer, plåtar och original.
Prima och sekunda Sidorna på ett tryckark. Prima är den sida som innehåller arkets första sida och sekunda den motsatta.
Prägling Nedsänkta respektive upphöjda bokstäver eller tryck på papper, plastkort etc.
Punkt Avslutning på mening, men även typografisk måttenhet (0,37594 mm)
Relationsmarknadsföring Ett annat uttryck för CRM. CRM är dock ett mycket vidare begrepp. Relationsmarknadsföring syftar mer till kundklubbar och lojalitetsprogram.
Responsinriktad marknadsföring Mätbara marknadsföringsaktiviteter
Riktad och Mätbar marknadsföring Motsatsen till masskommunikation. Dvs en aktivitet som vänder sig till en person med ett personifierat budskap. Därefter är även aktiviteten oftast också mätbar i kronor och ören.
Registeransvarig Avser fysisk eller juridisk person som ansvarar för ett personregister.
Reminder Påminnelsemailing, vanligtvis inom 14 dagar.
Renewal Förnyelse. Åtgärder för att förmå kund att köpa igen, t ex förnyelse av prenumeration.
Replay Card Se Svarskort.
Response Svar.
Response Advertising Annonsering med syfta att få svar i någon form. Kupongannons eller annan annons som syftar till direkt respons från mottagare via post, telefon, telefax etc.
Response Device Starkt responsdrivande hjälpmedel, t ex extra erbjudande, som ligger vid sidan om huvuderbjudandet. Kan vara skraplott eller motsvarande gimmick. Jfr Action- device.
Response Rate Svarsfrekvens, dvs procentuell andel av total mailingvolym som responderat på en mailing.
RFM-metod Recency-Frequency-Monetary. Med hjälp av en matematisk metod värderas kunden efter köpmönster. Variabler som mäts är närhet i tid till köp, antal köp och total inköpssumma.
Robinson List Lista över personer som ej önskar ADR. Namnet kommer efter Robinson Kruse som bekant vistades på en öda ö och således inte fick någon post.
ROI Return On Investment. Total intäkt fördelad på total kostnad. Vid lönsamhet större än 1.
Roll out När återstående andel av adresser ur ett register mailas efter det att en testandel varit framgångsrik.
Rub off “Gnuggis”. Ett erbjudande, bild eller text, som först avslöjas när man skrapar bort ytskiktet.
Raster Bilder delas in i raster, punkter i rut- eller linjeformade mönster.
Rastertäthet Ju bättre rastertäthet desto bättre bildåtergivning.
Responshantering Uppföljning av tex. kampanj eller behandling av inkomna svar.
Retuschering Redigering av bild.
RIP Raster Image Processor, dator som tolkar PostScript-koder och vidarebefordrar text och bilder inför utskrift.
Rulloffsett Papper som trycks i löpande bana så att det är möjligt att leverera en färdig trycksak, lämpligt vid större upplagor.
Samhörighetsvariabel Se Affinitetsvariabel.
Samkörning När ett register tillförs uppgifter från ett annat register.
Sampling Mailing med ett fysiskt verkligt produktprov istället för enbart en beskrivning av produkten text- och bildmässigt.
Scoring Poängsättningsteknik för att få fram sina “bästa kunder”. Svar från en kampanj eller ett representativt urval från kundregistert relateras till Sveriges befolkning. På så sätt medges möjlighet att reducera utskicket och ändå öka antalet svar.
Script Ett manus.
Segment Del av marknad eller målgrupp.
Self-cover Kuvert i samma papper som inlaga. Tillverkning i samma process.
Self-mailer Mailer med alla enheterna i ett enda stycke. Saknar kuvert och öppnas i många fall via perforerad rivstam eller en försluten flik.
SELWARB Start Every Letter With A Reader Benefit. Bra minnesformel att använda vid brevcopy.
Servicebyrå Ett företag som utför telemarketing eller datortjänster.
Signifikant Statistiskt säkerställd.
Socioekonomisk variabel En målgrupps sociala och ekonomiska variabler som t ex kön, ålder, inkomst, boendeform, antal barn etc.
SPAR Samordnat Person- och Adressregister. Det enda offentliga registret över alla personer i Sverige.
SPIN Situation-Problem-Inverkan-Nytta. En utfrågningsmetodik för att kartlägga kundbehov.
Splash Centralt säljbudskap som i trycksak framhävs genom starkt avvikande färg och / eller form, t ex “prisbomb” eller “stjärna”.
Split Run Test Testmetod av variabel där målgruppen delas i två lika delar och enheten med den testade variabeln fördelas mellan dessa två grupper.
Äkta Split innebär att målgruppen postnummersorteras och varannan enhet får variabel A och varannan enhet variabel B. Samma sak gäller vid äkta Split Run Test av annons eller kupong – varannan tidning av upplagan skall varieras.
Starter Förstagångsköpare som ofta rekryteras via specialerbjudande.
Step up Teknik för att förmå postorderköpare att utöka sin beställning. Premier används ofta.
Stopper Slående rubrik eller bild som direkt skall dra till sig en läsares uppmärksamhet.
Strukturanalys Analys för att hitta gemensam dominant karakteristik i ett adressregister för att därmed lättare kunna hitta dessa individers tvillingar.
Suspect Del av marknad som “misstänks” vara kundämnen.
Svarskort Se Order Card.
Svarskuvert Enhet i mailing med syfte att initiera och uppmuntra svarsbeteende. Postas som regel portofritt – mottagaren betalar.
Swap Enhet i mailing med syfte att initiera och uppmuntra svarsbeteende. Postas som regel portofritt – mottagaren betalar.
Sweat Heart List Lista över kunder som köper mest frekvent, för närmast i tid samt för högst totalsumma.
Screentryck Tryckmetod som oftast används vid stora format
Skärsmån Del av ark som skärs bort efter tryckning och falsning.
Stamsatser Lösa blankettset
Stansning Efterbearbetning i form av skärning som används tex. vid perforering. Även betydelsen att göra hål i plåt.
Streamer Rubrik på långsmalt liggande format.
Talsvarsdator Dator som tar hand om inkommande samtal och ger instruktioner till den som ringer upp om hur telefonknappsatsen skall användas för att få ärendet utfört.
Teaser Enhet vars enda uppgift är att väcka nyfikenhet inför kommande mailing eller kampanj. Responsmöjlighet finns ej.
Telefonförsäljning Att göra säljavslut per telefon.
Telefonlista Adresslista med uppgift om en adressats telefonnummer för uppföljning av en mailing. Ingen övrig kvalificering.
Telefonsamtal Samtal där uppringande part har fått kontakt med önskad motpart och framfört sitt ärende, även kallad kontakt.
Telemarketing Samlingsbegrepp för ystematisk användning av telefonen i marknadsföringsarbetet i kombination med andra marknadsföringsaktiviteter. Kan omfatta telefonförsäljning men behöver inte göra det.
Ett sätt att via telefonen upprätta och utveckla förtroende och relationer mellan uppdragsgivare och deras kunder. Såväl befintliga som presumtiva.
Testimonial Intygare. Person som uttalar egen erfarenhet av en säljares produkt eller tjänst.
Threeline adress Business-to-business-adress som saknar personnamn eller som sänds direkt till mottagarens hemadress.
Tie-in Två eller flera företag som har en gemensam mailing. Jfr DR-buss.
TIME-sektorn Sammanfattande benämning för företag inom Telekom, IT, Media och Entertainment.
Tip-on Trycksak som punktlimmas/oblateras på annan trycksak.
Toll-free Se 020-nummer.
Tonplatta Vid tryckteknik, en yta i jämn färgton, oftast i rasterton.
Traffic-builder DR-enhet som primärt lockar målgrupp till försäljningslokal, butik, mässa eller liknande.
Tabloidformat Formatet av en halv tidningssida, exempelvis kvällstidningsformat.
Tabulatorpapper Vanligtvis traktormatat papper.
TCP/IP Transmission Control Protokoll/Internet Protokoll. Standardprotokoll för nätverk, används för att sammankoppla system och nätverk.
Teckensnitt/typsnitt Bokstavsformat
Thermo print Tryck med värmeteknik inom kortproduktion
True Type Filtyp för fonter som inte är baserade på PostScript.
Tryckort Uppgifter om var, och ofta när, trycksaken framställts.
Tryckyta Det maximala utrymmet för tryck, oftast lite mindre än faktiska storleken.
Typografi Utformning av trycksak eller text, även läran om bokstavskonsten.
Typometer grafisk måttsticka
Underdog-komplex Motsatsen till Overkill.
Up Front Postorderprodukt som betalas före leverans. Kan också tolkas som första kontakttillfälle med en kund.
Up-grading Kvalificering av kund, dvs åtgärder för att öka försäljning till kund.
USP Unique Selling Point/Proposition. En produkts eller tjänsts huvudidé, unika säljfördel. Det unika som skiljer denna produkt från de övriga.
Utan Extra Kostnad Den enda formuleringen i samband med premier som godkänns av KO. Förutsätter att kunden inte behöver betala några kostnader – inte en porto.
Utfall Benämning då utfallande tryck täcker ut över fals eller stanskant.
Utskjutning Placering av sidor på sina respektive platser enligt det falsschema som används för aktuell trycksak.Placering av sidor på sina respektive platser enligt det falsschema som används för aktuell trycksak.
UV-lack En efterbehandling vid lackering som ger högglans på tryckark. Lacken torkas i en sk torktunnel försedd med UV-ljus, därav namnet.
Upplösning Antal pixlar i en bild, informationstäthet, kvalitet på bild etc. Mäts i ppi eller dpi.
Vittne Se Testimonial.
Väskryckare Se Premium Hunter.
Wet Test Testlansering i liten skala, oftast efter en lyckad Dry Test. Testet genomförs exakt som den första testen
Variabelt tryck Teknik som möjliggör förändringar från tryckark till tryckark. Kallas även personifierat tryck.
Varumärke Symbol eller tecken för ett företag, dock oftast ej själva företagsnamnet som är logotype.
Versaler Stora bokstäver
Wire-o Typ av spiralbindning med plastbelagd tråd, används ofta till manualer och skrivblock som uppslagna kan ligga helt plant
Xerox-laser Laserprintteknik för lösa ark, oftast A4 eller A3 format
Ytvikt Även kallat gramvikt. Anges i gram per m2