Lean-filosofin är japansk, men också väldigt falkenbergsk.
Allt som inte adderar värde för kunderna är slöseri.
Därför tänker vi långsiktigt, standardiserar produktionsflöden och låter
förbättringskulturen blomma. Det mesta handlar om att minimera
onödiga arbetsmoment, väntetid och överproduktion men också att ta vara på
outnyttjad kreativitet.

The Lean Machine of Falkenberg har djupet, klangen och hela registret för att möta kreativa ambitioner och teknik som gör det omöjliga möjligt.

Previous Next

Kundfokus

Kundfokus omfattar både interna och externa kunder. Våra kundkontakter ska
bygga på ett långsiktigt samarbete och vi ska ha en nära dialog med våra
kunder.

Våra principer:

>> Vi ser alla anställda som säljare då alla kan förbättra eller försämra en kundrelation.

>> Vi ska vara våra slutkunders förstahandsval och deras bästa samarbetspartner.

>> Ja, vi löser det!  Vår utgångspunkt är alltid ett positivt gensvar till våra kunder.

>> Vi ska vara snabba och tydliga i kommunikationen med våra kunder.

Metoder:

>> Genom att fråga våra kunder, ska vi ta reda på deras behov och önskemål.

>> Vi ska producera vad kunden vill ha, med rätt kvalitet, rätt mängd och i tid.

>> Vi ska regelbundet ta reda på hur nöjda våra kunder är med oss.

Respekt

För att trivas på vår arbetsplats är det viktigt med ett bra
medarbetarskap, det vill säga hur vi tar ansvar, uppträder, samarbetar och stödjer
varandra.

Våra principer:

>> Alla ska må bra och känna sig trygga.

>> Alla ska känna sig stolta över sitt arbete.

>> Alla ska känna ett personligt ansvar och målet är alltid Rätt från mig .

>> Vi ska kommunicera allt som kan vara viktigt för att alla ska kunna göra ett bra arbete.

>> Vi ska hålla oss till fakta och prata om förbättringsmöjligheter istället för vem som gjort fel.

Metoder:

>> Om jag har gjort fel, är det jag själv som får rätta till det.

>> I vårt dagliga arbete ska vi följa våra standardiserade rutiner.

>> Egenkontroll “ att var och en tar ett personligt ansvar för resultatet av sin arbetsinsats.

>> Vi uppskattar dem som gör ett bra arbete och som kommer med nya idéer.

>> När vi upptäcker fel ska vi inte blunda för dem utan se till att de åtgärdas.

Kostnadsmedvetenhet

Våra principer är att minimera de åtta slöserierna:

>> Överproduktion

>> Överarbete

>> Omarbete/kassation

>> Transporter

>> Lager

>> Onödiga arbetesmoment/rörelser

>> Väntetid

>> Outnyttjad kreativitet

Metoder:

>> Tydliga instruktioner och rutiner.

>> Effektiv lagerhantering.

>> Förebyggande underhåll.

>> Åtgärda grundorsakerna så att problemen inte återkommer.

>> Arbeta med nyckeltal, mål och regelbunden uppföljning.

>> Informera och sprida kunskap om våra slöserier.

Ständiga förbättringar

Varje dag ska vi utmana och förbättra normalläget och åtgärda avvikelser så att de inte återkommer.

Våra principer:

>> Standardisering är en grundförutsättning för att kunna förbättra ett arbetssätt.

>> Acceptera inte att problem består.

>> Beslut på lägsta möjliga nivå.

>> Kunskap och insikt är en förutsättning för rätt beslut.

>> Alla har ett eget ansvar för sin kompetensutveckling och företaget ska uppmuntra all strävan att utvecklas.

>> Förändring är alltid en möjlighet till något bättre.

>> Tänk långsiktigt i alla beslut.

Metoder:

>> Gå och se med egna ögon.

>> Jobba aktivt med att hitta grundorsaken till avvikelser. Fråga alltid 5 varför.

>> Arbeta aktivt i förbättringsgrupper.

>> Ta vara på varandras erfarenhet och tillämpa alltid det nu bäst kända och överenskomna arbetssättet